dołącz do największej agencji hostess, zlecenia w całym kraju, rozliczenia do 14 dni

obsługujemy eventy, targi, konferencje, bankiety, promocje w supermerketach

wybierz interesujący Cię rodzaj współpracy

Ankieta dla osób zainteresowanych współpracą z Erica Promotions jako hostessa, fotomodelka, itp... w/g specyfikacji w dalszej części ankiety.

Aby przejść do edycji ankiety lub zarejestrować nową ankietę, podaj swój numer Pesel: Uwaga, sprawdź dokładnie numer Pesel gdyż jest on podstawą do późniejszej edycji ankiety oraz rozliczeń finansowych. Wypełniając ankietę, zgadzasz się z zasadami ochrony danych osobowych okreslonymi poniżej.

1. Wypełniając ankietę zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Erica Promotions Sp. z o.o.

2. Administratorem danych osobowych jest Erica Promotions Sp. z o.o., 31-116 Kraków, ul. Studencka 15/2A, NIP: 676-251-60-99.

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Celem przetwarzania danych osobowych jest współpraca lub zamiar nawiązania współpracy w przyszłości w zakresie:
a) organizacji promocji z udziałem hostess/hostów;
b) obsługa targów i eventów;
c) wynajem studia fotograficznego;
d) redagowania artykułów na potrzeby serwisów internetowych;
e) realizacji projektów graficznych;
f) projektowania serwisów internetowych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi podjęcie współpracy.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres od momentu ich pozyskania do dnia zgłoszenia Administratorowi żądania usunięcia z bazy danych. Administrator może usunąć wcześniej dane w przypadku stwierdzenia zakończenia współpracy i braku perspektyw na współpracę w przyszłości.

6. Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych dostawcy usług informatycznych.

7. W przypadku nawiązania współpracy i rozliczeń finansowych, Pani/Pana dane osobowe zostaną przekazane również do biura rachunkowego na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

8. W przypadku konieczności przekazania danych innym podmiotom w trakcie współpracy, każdorazowo zostanie Pani/Pan poproszony o wyrażenie dodatkowej zgody lub taka zgoda zostanie wyrażona w zawartej umowie zleceniu lub umowie o dzieło.

9. W przypadku hostess/hostów możemy przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, miejscowość zamieszkania, inna miejscowość dłuższego przebywania, wizerunek, data urodzenia, numer PESEL, doświadczenie i umiejętności przydatne w pracy hostessy, posiadanie orzeczenia sanitarnego dla celów sanitarno-epidemiologicznych.

10. W pozostałych przypadkach możemy przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, miejscowość zamieszkania, doświadczenie i posiadane umiejętności.

11. W przypadku osób z którymi nawiązano współpracę, zgodnie z prawem przetwarzamy dane dla celów skarbowych i ubezpieczeń społecznych: imię i nazwisko, miejsce i data urodzenia, imiona rodziców, adres zameldowania, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, numer pesel, numer rachunku bankowego, urząd skarbowy wg miejsca zamieszkania.

12. Nie zbieramy i nie przetwarzamy danych wrażliwych tj. danych o poglądach politycznych, przekonaniach religijnych i światopoglądowych, stanie zdrowia, orientacji seksualnej, pochodzeniu etnicznym, danych genetycznych, danych biometrycznych, przynależność do związków zawodowych, wyroków skazujących.

13. Nie udostępniamy danych osobowych osobom trzecim poza wyjątkami określonymi powyżej.

14. Możemy wykorzystywać Pani/Pana dane osobowe w celach marketingu usług własnych.

15. Podjęliśmy szereg działań o charakterze organizacyjnym i technicznym celem prawidłowego zabezpieczenia danych osobowych.

16. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

17. Zgłoszenie żadania uzupełnienia, zmiany lub usunięcia danych można zgłaszać Administratorowi mailowo na adres erica@erica.pl lub listownie na adres Erica Promotions sp. z o.o., 31-116 Kraków, ul. Studencka 15/2a. Kontakt telefoniczny 609 167-898.

18. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

19. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych, prosimy o odstąpienie od wypełniania ankiety.